1

Kurumun Kuruluşu

Mart 1975’e kadar bir Devlet Dairesi olarak görev yapan Elektrik Dairesi Bakanlar Kurulunun 6216 sayılı kararı ile 1 Mart 1975 tarihinden itibaren Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna dönüştürülmüştür.
Kurum Yasaları Kurum görev ve fonksiyonları aşağıdaki Kıbrıs Elektrik Kanunları çerçevesinde yürütülmektedir.
 1. Fasıl 170 Elekrik Kanunu
 2. Fasıl 171 Elektrik İnkişaf Kanunu
 3. Yukarıdaki Kanunlar altında yapılan
  1. 1953 Elektrik Nizamnemesi
  2. 1954-1977 Elektrik İnkişaf Nizamnemesi

Kurum Görev ve Fonksiyonları

Kurum, yürürlükteki elektrik yasaları hükümlerine uygun olmak koşulu ile aşağıdaki görev ve fonsiyonları yerine getirir ve sağlam mali ilke ve temellerle yöntetilen Kar amacı güdmeyen bir kuruluş olarak haret eder.
 1. Elektrik enerjisi üretim iletim ve dağıtım ile ilgili tüm tesislerin kurulmasını, işletilmesini, bakım-onarımı ve idamesini en ekonomik ve verimli bir şekilde yürütmek.
 2. Elektrik enerjisi kullanımını kontrol etmek. Bu maksatlar için özel şartlar ve tarifeler uygulamak
 3. Elektrik Enerjisi sağlanması ve satışı ile ilgili ticari prensipleri saptamak ve uygulamak.
 4. Bu yasa ve yürürlükteki sair yasa hükümlerine göre kurallar hazırlamak.
 5. Elektrik tesisatlarının yapımı ile ilgili yasa ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak ve elektrik müteahhitleri ile çıkacak görüş ve tatbikat anlayışından doğacak sorunları çözmek.
 6. Elektrik Enerjisinin en ekonomik ve verimli bir şekilde sağlanması için gerekli araştırma ve çalışmaları yapmak.
 7. Elektrik üretimi ile ilgili Devletin Doğal Kaynaklarının geliştirilmesini ve en ekonomik bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve bu yönde faaliyetleri teşvik etmek.
 8. Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Tüketimi konularında İlgili Bakanlığa önerilerde bulunmak.

Bakanlık – Kurum İlişkileri ve Bakanlık Yetkileri

Maliye Bakanlığı, yürürlükteki elektrik yasaları hükümlerine uygun olmak koşulu ile
 1. Milli veya toplumsal menfaati ilgilendirir nitelikte olan Kurum ana siyaset, prensip, örgütlenme ve özlük işlerini denetler, gerektiğinde Yönetim Kuruluna direktif verir.
 2. Kurumun ekonomik ve Mali İlke prensiplerine karşıt hareket etmesi istendiği hallerde Kuruma direktif verir.
 3. Kurum cari ve yatırım bütçeleri ile faaliyet programını
  Kurum tarife fiyatlarını
  Murakıp raporları ışığında Kurum’un yıllık faaliyet raporlarını
  Kurum’un arttırılacak sermaye miktar koşularının onayı verir


SMS Şifresi talep ettikten sonra kimlik doğrulaması yaparak siteye girebilrisiniz!

Kayıtlı Cep Numarası hanesi boş bırakılamaz!

Kimlik No hanesi boş bırakılamaz!

Kapat
Kapat